Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4

Câu 1 (trang 96 sgk Tiếng Việt 5): Trao đổi trong nhóm để lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học theo mẫu.

Trả lời:

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 4

Câu 2 (trang 97 sgk Tiếng Việt 5): Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng.

Trả lời:

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 4